SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZER-TELEN FIATALOKÉRT SZOLNOK

Közhasznú Egyesület ( SZefiSZ )

„Egy célért sok kézzel…”

Szer-telen Fiatalokért Szolnok (SZefiSZ)   5000 Szolnok, Batthyány u. 8.   Tel.:+36  20/348-0246;     Fax:+36  56/371-366     

e-mail: szefisz@gmail.com

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

1. Az Egyesület főbb adatai

Az Egyesület neve: Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület

Rövidítetten használt neve: SZefiSZ

Székhelye: 5000 Szolnok, Batthyány u.8.

Telefonszáma: 06 20 348-0246

E-mail címe: szefisz@gmail.com

Honlapjának címe: www.szefisz.webnode.hu

Bejegyzésének és közhasznúsági fokozatban közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba

vételének időpontja: 2012.01.04.

Számlaszám: 69500156-11024439

Adószáma: 18276314-1-16

2. Tagsági viszony

2.1. Tag felvétele

Az Egyesület rendes vagy pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a felvételét írásban(személyesen, postán vagy e-mailben) a Belépési nyilatkozat és a Tagnyilvántartó lap kitöltésével kéri (1, 2, 3, sz. melléklet) és az egyesület Alapszabályát, jelen Szervezeti és Működési Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A felvételről az Egyesület Elnöksége dönt, s erről a tagot értesíti. (4. sz. melléklet)

A sikeres felvételi eljárás akkor zárul le, ha a tag a tagdíjat befizette.

A tagfelvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést az Egyesület Elnöke - az elutasítás indokolásával együtt - a soron következő Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés a fellebbezés ügyében egyszerű szótöbbséggel dönt.

2.2. Tag kilépése

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni.

2.3. Tag kizárása

Egy tag kizárásáról az elnökség dönt. Az Egyesület Elnöksége kizárja azt a tagot, aki az Alapszabályban rögzített kötelezettségeit súlyosan megsérti, megszegi vagy egyébként az Egyesületet sértő magatartást tanúsít. A törlést és a kizárást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, halasztó hatályú fellebbezésnek van helye az Egyesület Elnökségéhez. Annak eredménytelensége esetén, nem halasztó hatállyal, a Közgyűléshez.

3. Az értesítés formái

3.1. A nyilvános értesítéseket, meghívókat az egyesület honlapján közzé kell tenni.

3.2. A tagnyilvántartó lapon (3 sz. melléklet) a tagnak jeleznie kell, milyen formában kéri az értesítést: e-mailben, vagy postázva. Ha adataiban változás áll be,haladéktalanul jeleznie kell az Elnöknek.

3.3. A tagokat az elnök értesíti, ő kezeli a levelezési listákat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

4. Az Elnökségre vonatkozó szabályok

4.1. A helyettesítés rendje

Az elnököt akadályoztatása esetén az Elnökségi tagok helyettesítik. Az elnökségben bekövetkezett változás után újra kell tárgyalni a helyettesítés rendjét.

4.2. Az Egyesület pénzeszközeit készpénzben és bankszámlán kezeli. Készpénz kifizetésére illetve banki utalásra az elnök jogosult, de csak az elnökség legalább egy tagjának jelenlétében. A bankszámla feletti rendelkezési joggal  az elnök akadályoztatása esetén, a helyettesítési sorrend alapján jogosultak együttesen az elnökségi tagok.

4.3. Az Egyesület nevében az Elnök jogosult a médiának nyilatkozatot tenni. Távollétében, vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési sorrend alapján egy elnökségi tag teheti ezt meg.

5. Munkafeladatok megosztása az egyesületben

5.1.Az éves munkatervben megfogalmazott ötletek kidolgozását arra önként jelentkezők kezdik meg(pl. internetes keresés, telefonálás, előzetes megbeszélések).

Minden ötletnek van egy témafelelőse, de a kidolgozásban többen is részt vehetnek.

5.2.Szerződést az Egyesület nevében az Elnök köthet. A tárgyalásokon az ötlet témafelelőse, kidolgozói is szükség esetén részt vehetnek.

6. Az egyesületnek a támogatóival kapcsolatos tevékenysége:

Az egyesület az őt támogató magánszemélyekkel, vállalkozásokkal kapcsolatban az alábbiakat vállalja:

minden esetben kiállítja a támogatás összegéről az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást (5., 6. sz. melléklet), továbbá az adományozó hozzájárulása esetén:

- nevét feltünteti az egyesület honlapjának „Támogatóink” oldalán.

7. Weboldal, e-mail

7.1. Az egyesület weboldalának címe: www.szefisz.webnode.hu.

7.2. Az oldalon az egyesülettel kapcsolatos beszámolókat, határozatokat, információkat amint lehetséges, közzé kell tenni.

8. Az egyesületi vagyon értékesítése, selejtezése

8.1. Az egyesület a tulajdonában lévő ingóságait értékesítheti, az eszközeit elhasználtság miatt selejtezheti.

8.2. A selejtezésről az Elnökség dönt, melyről határozatot hoz.

8.3. Az értékesíteni kívánt ingóságot, ill. a leselejtezett eszközöket elsősorban az Egyesület tagjainak kell felkínálni megvásárlásra. Amennyiben ez eredményre nem vezet, úgy az elnökség a rendelkezésre álló módon (helyi média, Internet, …) azokat meghirdeti.

8.4. A hirdetés eredményeként beérkezett első javaslattól számított 30 napon belüli legmagasabb ajánlatot kell elfogadni.

8.5. Eredménytelen értékesítés esetén a hirdetéseket meg lehet ismételni, de ezekre összesen fordítható összeg nem haladhatja meg a tervezett értékesítési összeg 1 %-át.

9. záró rendelkezések

9.1. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az elnök az egyesület honlapján történő közzétételével hirdeti ki.

9.2. A Szervezeti Működési Szabályzat annak elfogadása napján lép hatályba.

 

Dátum:2012.11.24.

................................................ ..........................................   ………………………………….

        Kozák Csaba                              Dr. Joó Péter                  Kozákné Kovácsová Ilona

             elnök                                    elnök helyettes                                titkár